Algemene voorwaarden

inkoop en verkoop van vintage lifestyle items

Algemene Voorwaarden wievanZoetHout

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de Ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.;

5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: wievanZoetHout

Vestigingsadres: Kometensingel 427, 1033 BL, Amsterdam

Telefoonnummer: 0031 (0)6 43 22 44 12

E-mail adres: info@wievanzoethout.nl

KvKnummer: 68078072

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand (elektronisch) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien of worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving en foto’s zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument of koper mogelijk te maken. Foto’s dienen hierbij als voorbeeld; het geleverde product kan afwijken in kleur of gesteldheid. Ondernemer garandeert minimaal de kwaliteit zoals deze is afgebeeld.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument of koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van aflevering;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument of koper het aanbod heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument of koper de overeenkomst ontbinden.

3. Ondernemer draagt zorg voor een veilige webomgeving om elektronische betaling mogelijk te maken.

Artikel 6 – Zichttermijn/herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument of koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan wievanZoetHout heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument of koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij wievanZoetHout.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument of koper zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

3. Indien de consument of koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument of koper.

4. Restitutie van het aankoopbedrag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, worden terugbetaald.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

– producten die bij consument of koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,

· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument of koper, is begonnen voor de termijn van veertien dagen.

· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

· goederen die volgens specificaties van de consument of koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

Artikel 7 – Prijs

1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

2. Ondernemer hanteert de margeregeling zoals deze door de Belastingdienst is voorgeschreven voor de handel in gebruikte goederen. Dit is een speciale regeling voor de verkoop van gebruikte goederen. Hierdoor zijn facturen niet voorzien van een (eventueel terug te vorderen) BTW percentage. Lees meer over de margeregeling op de website van de belastingdienst. Uitzondering op geleverde diensten en nieuwe producten.

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

4. De prijzen van de producten zijn gebaseerd op het zelf afhalen in de showroom/opslag van ondernemer. Indien u producten niet zelf afhaalt komen, worden bezorgkosten berekend die vooraf bekend zijn gemaakt.

5. Omdat ondernemer via showroom en webshop verkoopt, kan het soms voorkomen dat een product reeds in de showroom is verkocht en dit nog niet is bijgewerkt in de webshop. De eerste koper heeft recht op het bovengenoemde product.

6. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.

Artikel 8 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door consument of koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument of koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument of koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument of koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument of koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

1. Ondernemer staat ervoor in dat alle producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, mits anders vermeld.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument of koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in originele en geleverde staat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument of koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

– De consument of koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Huur en verhuur van objecten

1. Ingeval van huur en verhuur van objecten gelden de regels van de voor die gelegenheid gesloten huurovereenkomst, indien en voor zover deze regels afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor de bestemming.

3. De kosten van vervoer, montage en demontage, alsmede de kosten van normaal onderhoud, komen voor rekening van de consument of koper.

4. De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan tengevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van de consument of koper.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

2. Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument of koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dit geval voor rekening van ondernemer.

4.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Wanneer ondernemer aansprakelijk is voor schade bij de uitvoering van een opdracht, is deze beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Indien geen uitkering op de polis volgt, wordt iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat ondernemer in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen.

6. Levering geschiedt uitsluitend in Nederland, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument of koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument of koper woonachtig is in het buitenland.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument of koper de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument of koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Afbeeldingen en specificaties

1. Al het beeldmateriaal op www.wievanZoetHout.nl en andere online kanalen is eigendom van ondernemer en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd of voor commerciële doelen worden gebruikt.

2. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. van ondernemer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument of koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument of koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.

Artikel 16 – Gegevensbeheer

1. Bij bestelling bij ondernemer worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Ondernemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van consument of koper niet verstrekken aan derden.

2. Ondernemer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens van de consument of koper.

3. Ondernemer maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om consument of koper van de lijst te verwijderen.